2015. május 31., vasárnap

Egy kis zene, így május végén...
Ian Clarke (született  1964.február 4. Broadstairs ) brit fuvolista és zeneszerző.

Clarke komponált klasszikus műveket szólófuvolára,

fuvolára és zongorára.


Hallgassunk bele az egyik, nekem tetsző zenéjébe:


2015. május 21., csütörtök

Pünkösdi gondolatok...

Dsida Jenő

 Pünkösdi várakozásKész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...

És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...


És nagy szavát az Úr - kimondja!

Pilinszky János


 Pünkösd egy új templom falai között


Szép ünnep volt Pünkösdvasárnap a Vecsés-Andrássy-telep híveinek. A templom építkezése 1949–56 között szünetelt s csak a hívek rendkívüli áldozata tette lehetővé, hogy a falak fölépüljenek, s a templom tető alá kerüljön. Végeérhetetlenül lehetne sorolnunk e nagyszerű áldozatosság példáit, de elég talán csak egyet említenünk. Az egyik hívő felajánlásának hiányzó összegét a Vöröskeresztnek nyújtott véradás díjából pótolta. Tette jelképes erővel világítja meg a telep valamennyi adományozójának templomépítő hitét. Az ünnepélyes szentmisét Várkonyi Imre prépost, az Actio Catholica országos igazgatója mutatta be nagy papi segédlettel. Mise közben ő mondotta a szentbeszédet is. Az ünnepélyes szentmisén a segédkezők között jelen volt dr. Radó Polikárp akadémiai tanár is. A fényes asszisztencia kíséretében érkező főpapot a templom kapujában virágcsokros kislányok és a vecsési egyházközség világi elnöke köszöntötte. Az üdvözlések elhangzása után a celebráns a hatalmas templomhajót zsúfolásig megtöltő hívek sorfala közt vonult az oltárhoz és kezdetét vette az ünnepélyes szentmise.
Az országos igazgató szentbeszédében azt emelte ki, hogy a Szentlélek Úristen eljövetele vihar és tűz. Vihar, amely elseper minden értéktelent, minden kétséget, minden sötétséget az emberből, s amely világosságot gyújt az emberi lélekben. Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni tudjon, hanem valóban boldog legyen és az Isten útján tudjon járni. Szent Pál a galatabeliekhez írt levelében leírja, hogy az emberi lélek a Szentlélek vihara és tüze nélkül csak mire képes. Azt mondja az apostol: „Lélek szerint éljetek, akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen…”
Tűz a Szentlélek Isten eljövetele. Az isteni szeretet az ember lelkét feltüzesíti, hogy ne csak szájjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell a Szentlélek tüze és ezt kapták az apostolok Pünkösd ünnepén. Azóta jár körül és tüzesíti a mi lelkünket is a nagy parancsban: a felebaráti szeretetben.
A vecsési templom valóban a vecsésieké, s minden téglája valóságosan őrzi az építők keze nyomát. Falai még csupaszon állnak, de már ezeket a csupasz falakat is a szeretet, az odaadás láthatatlan, megható freskói népesítik be. És nem zavaró a sarokban álló hatalmas vaskályha, sem a burkolat nélküli mennyezet. Aki itt térdepelhet, nem azt látja, hogy félig kész templomban van, hanem valamiképp az alkotó szeretet műhelyében érzi magát.
Az új vecsési templomot a hit és a szeretet emelte s ennek a hitnek és szeretetnek a jelenléte a templomlátogató legszebb és legmaradandóbb élménye.

(Új Ember, 1959. május 24.)
2015. május 14., csütörtök

Érettségi, érettség...Zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák. Aztán majd lehet készülni a szóbeli júniusi érettségire is.
Kinek hogyan sikerül? 
Jól tanult a maturandus 
( érettségire készülő diák )
 a 4-5 év alatt?
 Felkészült alaposan, hogy majd ennek alapján bejusson valamelyik egyetemre, főiskolára? Hogy megvalósítsa elképzeléseit, vágyait és így tovább... 


Néhány gondolat, idézet mindehhez:


"Életed útját magad választod,
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút."

(Kodály Zoltán)
"Sosem leszel érett, ha valaki más életét éled. Csak önmagadként lehetsz érett, csak úgy nőhetsz fel. Felejtsd el, hogy milyennek kellene lenned, felejtsd el mások elvárásait. Mit számít, hogy mit mondanak? Hát kik ők? Te azért vagy itt, hogy önmagad légy, nem pedig azért, hogy mások elvárásainak megfelelj; jóllehet mindenki ezzel próbálkozik. Lehet, hogy az apa már rég halott, de te még mindig az egykor tett ígéretedet próbálod teljesíteni apád felé. És ő is próbálta megtartani az ígéretét az ő apja felé, és így tovább... és ez a marhaság így megy már a kezdetek óta.
Próbáld ezt megérteni és szedd össze a bátorságod - vedd saját kezedbe az életedet. Meglátod, az energia hirtelen elindul benned felfelé. Amint elhatározod, hogy „mostantól önmagam leszek, és ebből nem engedek, bármibe kerüljön is...", meglátod, azonnal egy nagy változáson mész keresztül. Tele leszel energiával; csak úgy lüktet majd benned az életenergia.
Ha ez nem történik meg, akkor félni fogsz az öregkortól, mert előbb-utóbb rájössz, hogy csak elpocsékoltad az idődet, ahelyett, hogy éltél volna... és már jön az öregkor, amikor már nem tudsz élni. Nem tudod elkerülni a szembesülést a ténnyel, hogy már vár rád a halál, s te napról-napra közeledsz feléje, és még mindig nem éltél. A gyötrelem elkerülhetetlen."

Osho


Mit jelent érettnek lenni?

" Érettnek lenni annyit jelent, hogy birtokában vagy azoknak a tulajdonságoknak, ismereteknek,
jártasságoknak, amelyek lehetővé teszik, hogy a természeti és emberi környezeteddel folytatott
anyagi, szellemi és érzelmi kommunikációdat tekintve a „személyes” háztartásod egyensúlyban
van. Az érettséget tükröző tulajdonságok, ismeretek, jártasságok részben természetes fejlődés,
részben neveltetés, jelentős részben azonban önfejlesztés eredményei.

Az érettség három formájáról beszélünk:

1.- Biológiai érettség:

 Az a személy, aki testi felépítését tekintve elérte, ami ott van a génjeiben, és képes utódokat
nemzeni, biológiailag érettnek tekinthető.

2.- Szellemi érettség:

 Az egyén elsajátította a logikus gondolkodás képességét. Elsajátította a társadalmi együttéléshez
szükséges tudást, a gondolkozás alapfogásait, és képes egységes rendszerként értelmezni
környezete jelenségeit és az őt ért hatásokat. Ezt szolgálja a nevelés, az iskolai oktatás.

3.- Érzelmi érettség:

 Az egyén szert tett azokra a gondolkozási, viselkedési és cselekvési szokásokra, melyek lehetővé teszik, hogy másokkal való kapcsolataiban, céljainak megvalósításában előnyösen kamatoztassa a benne rejlő képességeket. Az érzelmileg érett személy az önmegvalósítás útját járja. Értékrendje
(énkép + világkép) és tevékenységének eredményei között nagyfokú megfelelés van.

Szokások: Az akarat kikerülésével hat. Gyomlálásuk és nemesítésük egy életet végigkísérő folyamat. Lehetnek valakinek egy érett személyhez méltók a szándékai, ám ha szokásai gyermetegek, a viselkedése is gyermeteg lesz.

Néhány előzetes megjegyzés:

- Az érettség azt jelenti, hogy az egyén érzelmileg felnőtt. Ennek ellentéte, hogy a biológiailag és szellemileg érett felnőtt érzelmileg gyermek maradt - vagyis gondolkozásában, viselkedésében és cselekvési stílusában uralkodnak a gyermek magatartására jellemző tulajdonságok. Azt jelenti, hogy
gyermeteg.

-   Tökéletesen érett személy nincs.
-  Az érettség valójában nem más, hogy rendszeresen dolgozom azon, hogy szert tegyek a megfelelő szokásokra."

                                                                                                     Kattints rá!
Alexander Oakwood -   http://hu.wikipediaEgy kis humor 2015. május 3., vasárnap

Édesanyám keze ...Anyák Napjára - 2015Az embernek lehet több felesége, több 

gyereke, 

több barátja is: 

de anyja csak egyetlenegy 

lehet, 

azt az egyet hát gyöngéden kell 

szeretnie, ameddig csak lehet.

( Arthur Conan Doyle )
Dsida Jenő


Édesanyám keze
A legáldottabb kéz a földön,
a te kezed jó Anyám.
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt mentőm
s a fényes földre helyezett…
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket…
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld,
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa, csupa szeretet! –
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha néha
El is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyű rút! –
Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor
Feledni bírnám ezeket!…
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanított,
Felmutatott a csillagokra,
Úgy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett…
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még.
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! –
Add ide,- csak egy pillanatra, -
Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben;
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet!-
Némán, nagy forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!